Veelgestelde vragen

Waarom willen Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer samen verder als een gemeente?
De gemeente Haarlemmerliede wilde, als kleine en financieel gezonde gemeente, haar bestuurskracht verstevigen en de dienstverlening aan inwoners verder ontwikkelen. Daarom selecteerde ze samen met inwoners een partner die goed bij die wensen aanlsuit. Een grote gemeente kan efficiënter werken. Dat helpt Haarlemmerliede om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden. En een grote gemeente heeft een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.

Wat verandert er op de korte termijn?
Tot 1 januari 2019 is er één ambtelijke organisatie, maar zijn er twee colleges en twee gemeenteraden. Op 1 januari 2018 komen de medewerkers van Haarlemmerliede in dienst bij de gemeente Haarlemmermeer. Al in 2018 veranderen er ook een paar zaken voor inwoners en ondernemers:

  • Vanaf januari 2018 is er een servicecentrum voor beide gemeenten in het gemeentehuis van Halfweg. Vanaf dinsdag 2 januari kunnen inwoners uit beide gemeenten daar terecht. Maandagavavond 8 januari vanaf 19.30 uur is de feestelijke opening in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De openingstijden voor de diensten van beide gemeenten zijn gelijk: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur zonder en met afspraak en dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur alleen met afspraak. De openingstijden voor vergunningen en het Ondernemersplein zijn, op afspraak, van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur en op dinsdagavond tot 20.00 uur.
  • Gemeentelijke handhavers van Haarlemmermeer gaan aan de slag in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zie: 'Handhavers lopen vooruit op fusie.'
  • Haarlemmerliede draagt per 1 januari 2018 wij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Wmo-loket over aan Haarlemmermeer. Ouders met vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen kunnen het CJG Haarlemmermeer bereiken via 023 5541588 en het spreekuur van het CJG op vrijdag in het Dorpscentrum Spaarndam van 9.30-11.30 uur blijft bestaan. Dat spreekuur is ook voor vragen van mensen over een WMO-voorziening. Het inloopspreekuur op donderdagmiddag in Halfweg komt per direct te vervallen. Wel kunnen mensen met een WMO-vraag op afspraak daar terecht. Voor lopende hulpverlening van het CJG en Wmo-voorzieningen verandert er niets. Voor nieuwe aanvragen krijgen cliënten te maken met een andere contactpersoon. De welzijnscoaches blijven bereikbaar via 06 19210289 en welzijnscoach@haarlemmerliede.nl.
  • In de nieuwsvoorziening trekken de twee gemeenten al zo veel mogelijk samen op. Zie: 'InforMeer nu ook in HenS.
  • In november 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente, dus niet in maart 2018 zoals in de rest van Nederland.

Wanneer besluit de Eerste Kamer over de samenvoeging?
In april 2017 hebben de gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld met een gezamenlijke toekomstvisie. In mei 2017 gaat dit naar de provincie die haar mening geeft. Samen met de zienswijze van de provincie Noord-Holland  is dat aan  de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. Tussen juli 2017 en juli 2018 loopt het wetgevingstraject van het ministerie van BZK: toetsing aan het beleidskader, voorstel herindelingswet, besluit ministerraad, advies Raad van State, behandeling in Tweede en Eerste Kamer, publicatie in het Staatsblad, grensbeschrijvingen. Zie ook het tijdspad. En zie: 'Minsterraad stemt in met fusie.'

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?
De nieuwe gemeentenaam wordt Haarlemmermeer. In deze naam is veel geïnvesteerd en deze naam heeft ook grote naamsbekendheid. 

Wanneer is de nieuwe gemeente een feit?
Tot 1 januari 2019 loopt het wettelijke fusietraject (herindelingstraject, zie ook de tijdlijn). Pas in januari 2019 is de nieuwe gemeente een feit.

Hoe gaat de nieuwe gemeente eruit zien?
Zie de plattegrond voor het nieuwe gemeentegebied. 11 procent van het oppervlak is het gebied van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (21 km2). De nieuwe gemeente krijgt ruim 150.000 inwoners en heeft 31 kernen.  

toekomstige gemeente
Plattegrond van de nieuwe gemeente

Er wordt gesproken over ‘wettelijke herindeling’ en een ‘herindelingstraject’. Gaan de grenzen van de twee gemeenten veranderen?
De gemeentegrens tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede verdwijnt. De huidige grenzen van de twee gemeenten wijzigen verder niet.

Wie wordt de burgemeester van de nieuwe gemeente?
Dit is nog niet bekend. Bij een herindeling van de gemeente wordt of worden aan de burgemeester(s) ontslag verleend. De nieuwe burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure. Onno Hoes is door de Commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer tot 1 januari 2019.

Hoeveel raadsleden heeft de nieuwe gemeenteraad straks?
De nieuwe gemeenteraad heeft hetzelfde aantal leden als de huidige gemeenteraad van Haarlemmermeer, dat zijn 39 raadsleden.

Raadsleden van beide gemeenten
De huidige raadsleden van beide gemeenten

Hoe zit het met gemeenteraadsverkiezingen in 2018?
De gemeenteraadsverkiezingen worden in de meeste Nederlandse gemeenten in maart 2018 gehouden. Voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zijn de verkiezingen in november 2018. Begin 2019 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Wat wordt het gemeentehuis of raadhuis van de nieuwe gemeente?
Het raadhuis in Hoofddorp wordt het raadhuis van de nieuwe gemeente. Dat is dan de plek waar de raadsvergaderingen en collegevergaderingen plaatsvinden, waar de burgemeester en wethouders en de meeste ambtenaren werken. Het gemeentehuis in Halfweg blijft als servicepunt en als trouwlocatie beschikbaar.

Wat gebeurt er met Spaarndam?
Het dorp Spaarndam ligt nu in twee gemeenten en dat blijft zo. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat ongedeeld samen met de gemeente Haarlemmermeer. Het oude deel van Spaarndam, Spaarndam-West (590 inwoners), blijft gemeente Haarlem. Het nieuwe deel van Spaandam (2.550 inwoners) wordt een van de kernen in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer werkt samen met de gemeente Haarlem om zaken die Spaarndam aangaan goed te regelen.

Welke afspraken hebben de twee gemeenten gemaakt?
De afspraken zijn al bij de selectie van de fusiegemeente vastgelegd in de zogenaamde Position Paper (6.49 MB) dat de gemeente Haarlemmermeer heeft gemaakt en in een uitgebreide afsprakenlijst. Op 6 oktober 2016 hebben beide gemeenteraden in gelijktijdige raadsvergaderingen de gemaakte afspraken vastgelegd in een bestuurlijk convenant (170.84 KB).

Wat staat er in het bestuurlijk convenant?
Hierin ligt vastgelegd dat beide gemeenten voortvarend en gezamenlijk optrekken in het proces naar een nieuwe gemeente. Ook staan er afspraken in over de financiën en het personeel. Bovendien zijn de kernwaarden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen, waaronder ‘behoud van de groene buffer’. Met de ondertekening hebben beide gemeenten zich gecommitteerd aan die afspraken. Zie ook de pagina over de nieuwe gemeente.

Wat is een herindelingsontwerp?
Het herindelingsontwerp geeft de onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling, in dit geval de opheffing van twee gemeenten en de totstandkoming van één nieuwe gemeente (ook wel samenvoeging of fusie genoemd). Het herindelingsontwerp is de basis voor het herindelingsadvies van de provincie aan het ministerie van BZK. 

Wat gebeurt er met de gemeentelijke woonlasten?
De gemeentelijke woonlasten zijn vanaf 1 januari 2019 in de hele nieuwe gemeente gelijk. Dat betekent voor inwoners van Haarlemmerliede waarschijnlijk dat deze omlaag gaan. Zie Blog: Programmabegroting 2018 – 2021: goede startpositie voor nieuwe gemeente Haarlemmermeer. en zie:

Verliezen de medewerkers van de gemeente hun baan?
Nee, de medewerkers van beide organisaties komen per 1 januari 2018 in dienst van de gemeente Haarlemmermeer. Per 1 januari 2019 worden alle medewerkers van Haarlemmermeer aangesteld bij de nieuwe gemeente.

Zijn er gevolgen voor de eventuele uitbreiding van het Amsterdamse havengebied?
De gemeente Haarlemmermeer heeft zich, net als de gemeente Haarlemmerliede, uitgesproken tegen de uitbreiding van het havengebied in de Houtrakpolder.

Hoe staat het met Schiphol?
De nieuwe gemeente gebruikt haar gebundelde invloed voor de besluitvorming rondom de luchthaven en voor de ondersteuning vanuit het fonds van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit fonds compenseert gedupeerden en ondersteunt gebiedsgerichte projecten.

Hoe staat het met de handhaving van de groene buffer?
Beide gemeenten investeren in hun groene gebieden en zetten in op de samenwerking met het recreatieschap Spaarnwoude en de handhaving van de kleinschalige landelijkheid en agrarische activiteiten. Intensieve recreatie zoals grootschalige evenementen vinden vooral in het nieuwe Park21 plaats.

In hoeverre zijn de individuele belangen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer in het geding?
Er is sprake van een gelijkwaardige fusie tussen twee gemeenten. Vooraf zijn afspraken gemaakt over zaken die voor beiden gemeenten van belang zijn. Door de vergelijkbare en vastgelegde prioriseringen en kernwaarden en de gelijksoortige aanpak worden de individuele belangen van beide gemeenten behartigd.

Waarom hebben Haarlemmerliede en Haarlemmermeer voor elkaar gekozen?
Na uitgebreide screening van de mogelijke fusiepartners voor Haarlemmerliede (Bloemendaal, Haarlem, Velsen, Heemstede, Amsterdam en Haarlemmermeer), bleek in 2016 dat Haarlemmermeer het beste aansluit Omdat de gemeenten een vergelijkbare geschiedenis hebben en beide voor een deel een open, agrarisch landschap met verschillende kernen. Ook wordt bestuurlijk al veel samengewerkt. Halfweg en Zwanenburg vormen nu eigenlijk al Kortom: de twee gemeenten zijn Bovendien maakte Haarlemmermeer duidelijk samen met Haarlemmerliede pal te willen staan voor de versterking van de Groene Buffer, van groot belang voor Haarlemmerliede. Beide gemeenteraden hebben de keuze voor elkaar (bijna) unaniem bekrachtigd.